پاک پایرو چیست؟

    • پاک پایرو خاموش کننده بسیار سریع و قابل اطمینان و بدون آسیب رساندن به تجهیزات ,انسان و محیط زیست بوده که بهترین جایگزین برای کلیه سیستمهای اطفاء رایج می باشد
    • پاک پایرو بدون نیاز به باز بینی های معمول تعمیرات و نگهداری در هر شرایط دمائی و رطوبتی به خوبی عمل کرده و آتش را در ثانیه های اولیه اطفاء می کند
    • پاک پایرو برای خاموش کردن آتش های کلاس F A.B.C& (طبق استاندارد EN2 ) و کلاسهای A.B&C (طبق استاندارد NFPA10 ) بسیار مناسب می باشد

آتش خاموش کن آیرسل پاک پایرو, بهترین گزینه برای اطفاء حریق سبز بدون اینکه کوچکترین آسیبی به محیط زیست و کره زمین برساند

بر اساس KYOTO PROTOCOL ژاپن و مونترال کانادا کاملا” با محیط زیست سازگار بوده و آسیبی به لایه اوزن نمی زند

پاک پایرو به دو طریق آتش را اطفاء میکند :

فیزیکی : با جذب انرژی در شعله باعث کاهش درجه حرارت میشود

شیمیایی : باعث شکستن پیوند مولکولی شعله میشود

آتش خاموش کن پاک پایرو هنگام فعال شدن تبدیل به ذرات میکرونی آیروسل شده و با رادیکال های آزاد ناشی از واکنش های بین ملکولی زنجیره آتش پیوند
خورده و آتش را خاموش می کند.

پس از اطفاء حدود 45 دقیقه در محیط اطفاء شده بصورت اشباع پایدار میماند تا از مشتعل شدن هرگونه آتش مجدد جلوگیری کند.