اسپرینکلر پایین زن/ بالا زن

80K factor
½ابعاد روزنه و اتصال(اینچ)
12.1barماکزیمم فشار کاری
پاسخ سریع، معمولیانواع از نظر زمان فعالسازی
FM, UL, LPCB,VdS, SBSC, Gostتاییدیه ها

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسپرینکلر پایین زن/ بالا زن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسپرینکلر پایین زن/ بالا زن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *